top of page

Vrije dagen

7 oktober
Truffelverkoop
11 November
Wapenstilstand
12 februari – 18 februari
Krokusvakantie
27 April
Brevettendag
9 mei – 12 mei
Hemelvaart
30 oktober – 5 november
Herfstvakantie
23 december – 7 januari
Kerstvakantie
1 april – 14 april
Paasvakantie
1 Mei
Feestdag
18 mei – 20 mei
Pinksterweekend
bottom of page